Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S
Räntor, priser och kurser

Att söka

Räntor, priser och kurser

Sparbanksstiftelsen Tjustbygden verkar för en positiv utveckling av Västerviks kommun. Det gör vi bland annat genom att dela ut bidrag till projekt som främjar näringsliv, forskning, utbildning, kultur och idrott. Varmt välkommen att kontakta vår verkställande tjänsteman, Lotti Jilsmo för att bolla dina projektidéer. 

Fyra olika områden


Näringsliv
Stiftelsen lämnar bidrag till projekt som skapar förutsättningar för utveckling inom näringslivet. Målet ska vara att främja företagsamhet, skapa tillväxt och arbetstillfällen. När vi lämnar stöd till näringsverksamhet har vi ett affärsmässigt förhållningssätt som minimerar påverkan av konkurrensförutsättningar.

Forskning och utbildning
Bidrag ges till forskningsprojekt som kan påverka en utveckling. Det kan gälla studier, kartläggning eller tillämpad forskning och bör vara näringslivsinriktad. Stiftelsen kan inte lämna bidrag till grundforskning.

Kultur
Bidrag lämnas till nya aktiviteter och unika satsningar som stimulerar kulturklimatet. Framförallt ska unga kulturarbetare uppmuntras. Stöd kan också ges till projekt som syftar till att bevara och utveckla kulturarvet.

Idrott
Bidrag ges till projekt som ökar möjligheten för föreningar att ge barn och ungdomar meningsfulla aktiviteter. Verksamheten ska i första hand vara inriktad på grupper. För traditionell sponsring hänvisas till Tjustbygdens Sparbank AB.


Hur du ansöker

Innan ansökan formuleras eller skickas till stiftelsen ser vi gärna att förhandskontakt tas med verkställande tjänsteman, Lotti Jilsmo. Det är alltid bra att ha henne som ett bollplank för att testa er projektidé. 

När det är gjort är det dags att skriva ansökan. Ansökan bör innehålla en beskrivning av projektets syfte och mål samt en redogörelse för hur projektet skall genomföras.

Ansökan skickas till:

Sparbankstiftelsen Tjustbygden
Box 322
593 24 VÄSTERVIK

Glöm inte att med följande i din ansökan

Följande uppgifter är nödvändiga för att ansökan skall kunna behandlas:

• Sökande/projektets namn, adress, telefonnummer och eventuell e-postadress
• Projektledare, namn,adress, etc.
• Projektbeskrivning med eventuella bilagor
• Kostnadsbudget
• Finansieringsplan med övriga tänkta finasiärer angivna till namn och belopp.
• Sökt belopp hos stiftelsen, inkl moms
• Tidpunkt för slutrapport
• Underskrift av behörig/behöriga firmatecknare
• För ideella föreninga bör stadgarna bifogas

Ansök online

Du har också möjlighet att ansöka om bidrag online via webbsidan enbattrebank.nu

Hantering av personuppgifter

När du skickar in din ansökan till oss så godkänner du att handläggande personal i Sparbanksstiftelsen Tjustbygden och marknadspersonal i Tjustbygdens Sparbank får tillgång till uppgifterna.

Vi behöver uppgifterna för att kunna hålla kontakt med dig för eventuella kompletteringar av din ansökan, information om beslut och uppföljning av beslutet, samt för att kunna betala ut beslutat bidrag.

Personuppgifterna används inte för direktmarknadsföring, automatiserat beslutsfattande, profilering eller flytt av personuppgifter.

Du har rätt att när som helst få utdrag om information som vi har och få felaktiga uppgifter rättade. Vi har uppgifterna så länge som det är relevant till ansökan/beslutet. Vill du bli raderad ur systemen innan dess förutsätter det att bidrags-/sponsringsbeslutet är slutrapporterat. För att säkerställa att begäran kommer från den registrerade behöver vi godkänd legitimation.

Du har alltid rätt att klaga till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

För mer information gällande vår behandling av personuppgifter, besök vår webbsida: www.tjustbanken.se/om-banken/sakerhet/integritet-och-sekretess/

Stäng Skriv ut