Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Att söka

Sparbanksstiftelsen Tjustbygden verkar för en positiv utveckling av Västerviks kommun. Det gör vi bland annat genom att dela ut bidrag till projekt som främjar näringsliv, forskning, utbildning, kultur och idrott. Varmt välkommen att kontakta vår verkställande tjänsteman, Carl-Magnus Mårheden för att bolla dina projektidéer. 

Fyra olika områden


Näringsliv
Stiftelsen lämnar bidrag till projekt som skapar förutsättningar för utveckling inom näringslivet. Målet ska vara att främja företagsamhet, skapa tillväxt och arbetstillfällen. När vi lämnar stöd till näringsverksamhet har vi ett affärsmässigt förhållningssätt som minimerar påverkan av konkurrensförutsättningar.

Forskning och utbildning
Bidrag ges till forskningsprojekt som kan påverka en utveckling. Det kan gälla studier, kartläggning eller tillämpad forskning och bör vara näringslivsinriktad. Stiftelsen kan inte lämna bidrag till grundforskning.

Kultur
Bidrag lämnas till nya aktiviteter och unika satsningar som stimulerar kulturklimatet. Framförallt ska unga kulturarbetare uppmuntras. Stöd kan också ges till projekt som syftar till att bevara och utveckla kulturarvet.

Idrott
Bidrag ges till projekt som ökar möjligheten för föreningar att ge barn och ungdomar meningsfulla aktiviteter. Verksamheten ska i första hand vara inriktad på grupper. För traditionell sponsring hänvisas till Tjustbygdens Sparbank AB.


Hur du ansöker

Innan ansökan formuleras eller skickas till stiftelsen ser vi gärna att förhandskontakt tas med verkställande tjänsteman, Carl-Magnus Mårheden. Det är alltid bra att ha honom som ett bollplank för att testa er projektidé. 

När det är gjort är det dags att skriva ansökan. Ansökan bör innehålla en beskrivning av projektets syfte och mål samt en redogörelse för hur projektet skall genomföras.

Ansökan skickas till:

Sparbankstiftelsen Tjustbygden
Box 322
593 24 VÄSTERVIK

Glöm inte att med följande i din ansökan

Följande uppgifter är nödvändiga för att ansökan skall kunna behandlas:

• Sökande/projektets namn, adress, telefonnummer och eventuell e-postadress
• Projektledare, namn,adress, etc.
• Projektbeskrivning med eventuella bilagor
• Kostnadsbudget
• Finansieringsplan med övriga tänkta finasiärer angivna till namn och belopp.
• Sökt belopp hos stiftelsen, inkl moms
• Tidpunkt för slutrapport
• Underskrift av behörig/behöriga firmatecknare
• För ideella föreninga bör stadgarna bifogas

Stäng Skriv ut